1. Anasayfa
 2. Gerçek Kişiler

Gerçek Kişiler

1)ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Taahhütname1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

2)BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Taahhütname1 adet
 3. Belediyeden alınan; adres değişikliğinin belediye tarafından yapıldığına dair yazısının aslı

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

3)FAALİYET KONUSU DEĞİŞİK TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Taahhütname1 adet
 3. İş konusu ekleniyorsa dilekçe

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

4)FESİH TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış dilekçe
 2. Maliye tarafından onaylanan mükellefiyet durum yazısının aslı.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

5)KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Şahsın ev. İş adresleri, iştigal konusu ve unvanını gösterir noter huzurunda üç imzalı imza tahtı. (Mersis üzerinden hazırlanıp Ticaret Sicile İnternet ortamında gönderilecek. Ticaret Sicili onayından sonra notere onaylattırılacak.)
 5. 1 adet Vergi levhası fotokopisi
 6. Nüfus cüzdanı sureti (Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden temin edilecek.)
 7. Nakliyeciler için aracın üzerinde kayıtlı olduğunu gösterir trafik şubesinden alınmış yazı veya aracın ruhsatının noterden tasdikli 1 adet sureti
 8. Ticaret Sicili kayıt beyannamesi
 9. Eczacılar için Eczacılar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge
 10. Gerçek kişiler için oda kayıt beyannamesi

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

6)SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış dilekçe
 2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan Vekaletname noter onaylı 2 adet
 3. Sigorta şirketi ve acente arasında yapılan sözleşme aslı 1 adet

 

7)SİGORTA ACENTELİK FESİH TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış dilekçe
 2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan Fesihname noter onaylı 2 adet

 

8)ŞAHIS FİRMASI SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR

Şahıs Firması Sermaye Artırımı Tescilinde İstenilen Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Taahhütname

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

9)ŞAHIS FİRMASININ ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ (TÜR DEĞİŞİKLİĞİ)

Şahıs İşletmesinden Sermaye Şirketine Tür Değişikliğinde İstenen Evraklar

 1. Tescil Talebiyle ilgili Dilekçe (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)
 2. Yeni türe ait şirket kuruluş evrakları(3’er Adet) (Bkz A.Ş. veya Ltd. Şti. kuruluş tescilinde gerekli evraklar)
 3. Tür değişikliğine karar verildiğine, tür değiştirme planının kabulüne ve tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olduğuna dair şahsın beyanı (4 Adet)
 4. Tür değişikliği yapan işletmenin özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirtenŞahsın beyanı. (Madde 3 teki beyana ilave edilebilir.)
 5. Tür değiştiren işletmenin, tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 3 adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
 6. Şahıs tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço. (3 Adet)

(Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.)

 1. Tür değiştirme planı (md. 185)(2 Adet)

Tür değiştirme planının;

 • İşletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 • Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,
 • Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.

ÖRNEK

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı                                                :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı                                             :

Şirketin merkezi                                                                                         :

Şirketin yeni türü                                                                                        :

Yeni şirketin esas sözleşmesi                                                                    :

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi:

İşbu “tür değiştirme planı” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

10)TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. İşletme rehni sözleşmesi noter onaylı 1 adet
 3. İşletme rehni beyannamesi2 adet asıl

Rehin sözleşmesinin şekli:
Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili:
Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil müdürlüğünden temin edilen işletme rehni beyannamesi ile yapılması zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)
Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır.

Ticari İşletmenin Nakli:

Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10)

 

11)UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Taahhütname1 adet
 3. Şahsın ev. İş adresleri, iştigal konusu ve unvanını gösterir noter huzurunda üç imzalı imza tahtı(unvan kontrolu yapılmadan işlemlere başlanılmamalıdır.)

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

WordPress Image Lightbox Plugin
Metin METE İbrahim TURAN