1. Anasayfa
 2. Limited Şirket

Limited Şirket

1)ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Taahhütname1 adet
 4. Karar2 adet noter onaylı
 5. Kira kontratının veya tapunun fotokopisi

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

2)ANASÖZLEŞME TADİLİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı 2 adet
 3. Tadil Tasarısı ile ilgili tadil kararı2 adet (noterden tasdikli, mevcut eski deftere alınmış)
 4. Unvan değişikliği varsa Yetki kararı (Kararın arka tarafında eski ve yeni ünvan yızılı olacak) 3 adet
 5. Yeni unvana göre imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 6. Taahhütname1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

3)BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Taahhütname1 adet
 3. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden alınacak adres değişikliğiyazısı 1 adet asıl

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

4)FESİH TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Tasfiyenin tamamlanmasına ilişkin ortaklar kurulu (fesih) kararınoter onaylı 2 adet
 3. Tasfiyenin tamamlandığına ilişkin tasfiye memuru raporu1 adet aslı
 4. Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle) imzalanmış 1 adet
 5. Tasfiyenin birer hafta ara ile ilan edilen 1, 2 ve 3. ilan gazetesinden 1’er adet asıl  nüshaları.
 6. SGK işten ayrılış bildirim formu, her ortak için ayrı ayrı doldurulup imzalanacak (EK 5)(her ortağın bu şirketteki ortaklığa başlangıç*(Birer hafta ara ile yayınlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.)

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

5)HİSSE DEVRİ (TEK ORTAĞA DÜŞÜRME) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Hisse devir genel kurul kararı(noter onaylı 2 adet)
 3. Müdür ataması var ise tek ortak tarafından alınmış, noterden tasdikli yetki kararı (3 adet.)
 4. Müdüre ait, unvan altında noterden tasdikli imza beyannamesi (1 adet ıslak imzalı).
 5. Hisse devir sözleşmesi (1’er Adet)
 6. Tek ortak/müdür tarafından imzalanmış, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğu, ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği genel kurul kararı(noter onaylı 2 adet)
 7. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

5-Müdür seçimi varsa, genel kurul yetki kararı (noter onaylı 2 adet), müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (noter onaylı 1 nüsha),

Not 1: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

Not 2: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

6)HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN ÇOK ORTAĞA ÇIKARMA)

1-Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
2-Hisse devir genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)
3-Hisse devir sözleşmesi (1’er Adet)
4-Tek ortak/müdür tarafından imzalanmış, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğu, ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

5-Müdür seçimi varsa, genel kurul yetki kararı (noter onaylı 2 adet), müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (noter onaylı 1 nüsha),

Not 1: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

Not 2: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

7)HİSSE DEVRİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Hisse Devir Kararı(2 adet).(Noter Onaylı) (Karar tarihi noter satış tarihi ile aynı yada sonraki bir tarih olmalı ve noterden yapılan devrin onalandığına dair olmalıdır.)
 3. Müdür ataması var ise yeni ortaklar tarafından alınmış, noterden tasdikli yetki kararı (3 adet.)
 4. Varsa Müdüre ait, unvan altında noterden tasdikli imza beyannamesi (1 adet ıslak imzalı).
 5. Hisse devir senetleri noter onaylı (1’er adet)
 6. Yeni giren ortağın veya ortaklıktan çıkan ortağın pay defterindeki sayfasından noter onaylı 1 suret
 7. Vefat nedeniyle hisse devrinde;     Varisler ortaklığa devam edecekse alınacak noterden tasdikli karar(2 adet)      Varisler ortaklıktan çıkacaksa alınacak noterden tasdikli Karar (2 Adet)

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

Not 1: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

Not 2: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

8)KURULUŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Sermayenin 1/4’nün bloke hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne yazılmış mektup(aslı) (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 5. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında noterden onaylı üçer adet ıslak imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi(tescil talepnamesi) 2 adet.
 6. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün incelemesinden geçmiş onaylanmış 1 nüshası ıslak imzalı olmak üzere noter tasdikli 2 adet şirket sözleşmesi. (Şirket sözleşmesi mersisten hazırlanırken müdür/müdürler kurulu ile ilgili maddeye ilave edilmesi tavsiye olunan maddeleri ekmeniz sizin yararınıza olacaktır.)
 7. Dışardan atanan şirket müdürü var ise görev kabul beyanı
 8. Ortaklara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilecek)
 9. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 10. İşletme merkezini gösterir kira kontratı veya tapunun fotokopisi 2 adet
 11. TURMOB sözleşmesi 2 adet fotokopisi
 12. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi1 adet
 13. Tüzel kişiler için oda kayıt 1 adet
 14. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 15. Şirket kuruluş bildirim formu (Mutlaka mersisten çıkarılacak) 3 adet yabancı ortak var ise 4 adet)
 16. Bağkur işe giriş bildirge formu.Her ortak için ayrı ayrı 1’er adet doldurulup imzalanacak.
 17. Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması (6.madde) örneği
 18. Kurulacak şirkete ferdi işletmeyi devr alması (6.madde) örneği

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise anasözleşmede ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

9)MERKEZ NAKLİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİYOR İSE BU İŞLEM YAPILACAK DEĞİŞMİYOR İSE NORMAL ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Merkez adresi gösterir 4. maddenin tadil tasarısı ortaklar tarafından imzalı 2 adet
 5. Merkez nakli ile ilgili ortaklar kurulu kararı’nın noter onaylı sureti 2 adet
 6. Şirketin temsil ve ilzamını gösterir Yetki kararı 2 adet (yeni imza sirküleri çıkarmak isteniyorsa)
 7. İmza beyannamesi noter onaylı ıslak imzalı 1 adet
 8. Şirket ortaklarının veya hariçten tayin edilmiş bulunan müdürlerin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden temin edilecek)
 9. Kira kontratı veya mülk sahibi ise tapunun fotokopisi
 10. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi
 11. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111’nci maddesi gereğince tanzim edilen belge
 12. Kuruluş anasözleşmesi, Anasözleşmenin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kuruluştan bu yana anasözleşmede değişiklik yapılmışsa bu değişikliklere ait tadil tasarılarının, Türkiye Ticaret Sicili Gazete’lerinin Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylı suretler.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

10)MÜDÜR ATAMASI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Yetki kararı 2 adet noter onaylı
 3. İmza beyannamesi 1 adet noter onaylı (Islak İmzalı)
 4. Yeni atanan müdür için (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden temin edilecek)
 5. Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe

NOT1: TTK MADDE 624– (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

NOT2: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT3: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir. TTK 623

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA ORTAKLARIN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

12)SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Artırılan Nakti sermayenin 1/4’nün şirket hesabına bloke olarak yatırıldığına dair dekontun aslı ve banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne yazılmış mektup (aslı) (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 3. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı2 adet
 4. Sermaye artırımı ile ilgili tadil kararınoter onaylı 2 adet
 5. Sermaye artırımı ile ortak alınıyor ise; yeni ortaklar tarafından alınmış anasözlemenin 1. madde eski yeni şeklini gösterir ortaklar kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 6. Eski sermayenin ödendiğine dair Mali Müşavir Raporu aslı ve Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.
 7. Varsa sermaye artırım tespit raporu (ÖRNEK: Artırılan miktardan belirli bir kısmı dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından, sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ….. gibi  artırılan miktarın nereden geldiğini gösterir SMMM veya ayni sermaye ise mahkemece atanmış bilirkişi raporu Aslı ve SMMM veya YMM faaliyet belgesi ile mahkeme tarafından atanan bilirkişiye ait atama kararı fotokopisi 1 adet
 8. Ayni sermaye olarak başka sicillerde kaydı bulunan gayrimenkul veya araç var ise her sicile ayrı ayrı bildirimyapılabilmesi için özsermaye tespit raporu.
 9. Varsa ferdi işletmenin devr alınması tadil tasarısı2 adet
 10. Varsa ayni sermaye konulması tadil tasarısı2 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

13)SERMAYE AZALTIMI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASINDA MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

1- Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben 1’ er adet)

2- Sermayenin azaltılmasına ilişkin müdürler kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair kararın bulunduğu genel kurul kararı (noter onaylı 3 adet)

3- Diğer genel kurul evrakları (2’şer adet)

4- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (2 adet)

5- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporuveya denetime tabi şirketlerde şirket denetçisi raporu, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise YMM raporu (2 adet)

6- Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi tadil metni (Divan heyeti tarafından imzalı 3 adet)

7- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında değil de başka bir sebeple azaltılıyorsa,

Genel kurul da sermaye azaltımına karar verildiği takdirde;

 1. a) Şirket alacaklılarına, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrıya ilişkin olarak,yedişer gün ara ileüç defa yapılan ilanların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Üçüncüsü tescilden en az iki ay önce yayımlanmış “üç ilan” gazetesi, her üçünden 2’ şer adet)
 1. b) Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (2’ şer adet suret)
 1. c) Beyanda bulunan alacaklıları gösterenalacaklılar listesi(müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 1. d) Şirketten alacaklı olduğunu beyan edenalacaklıların alacaklarının ödendiğiveya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri (müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 1. e) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşanbir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranındaazaltılmıyorsa ve beyanda bulunan alacaklı da yoksa, beyanda bulunan alacaklı olmadığına dair müdürler kurulu beyanı (müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)

8- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılıyorsa,

 1. a) Alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiş olduğuna dair  genel kurulu kararı(noter tasdikli, 2 adet)
 1. b) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, sermayenin üçte biri ile yetinileceğine dairgenel kurul kararı

9- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

14)SİGORTA ACENTELİĞİ FESİH TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Fesihname noter onaylı 2 adet

 

15)ŞUBE KAPANIŞI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe
 2. Şube kapanış kararı2 adet noter onaylı

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

16)ŞUBE TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Şubenin açılmasına dair ortaklar kurulu kararı; (Şube unvanını, adresini, şubeye sermaye ayrılıp ayrılmamasına, muhasebesinin nereden tutulacağına ve şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi yada kişilerin yazıldığı genel kurul kararı’nın noter onaylı 3 adet sureti)
 5. Şirketin şube unvanı altında şube müdürü ibaresi yer alan ıslak imzalı tescil talepnamesi (imza beyannamesi) noter onaylı 2 adet.
 6. Şirket ortaklarının veya hariçten tayin edilmiş bulunan şube müdürlerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden Temin edilecek)
 7. Kira kontratı veya tapunun fotokopisi
 8. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi
 9. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesi gereğince tanzim edilmiş belge (1 ayı geçmemiş olacak)
 10. Kuruluş anasözleşmesi, ana sözleşme tadili varsa tadil ile ilgili evraklar son ortaklık yapısını gösterir evrak ve tüm sicil gazetelerinin merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nce onaylı suretleri (1’er Adet)

KARARLARIN ALTINDA ORTAKLARIN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

17)TASFİYEDEN DÖNÜŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Taahhütname1 Adet
 3. Tasfiyeden dönüşüne dair ortaklar kurulu kararı noter tasdikli 2 adet
 4. Şirketin tasfiyesine başlamadığı ve sermayesinin 2/3’ nün korunduğuna dair Tasfiye memuru raporu 1 Adet aslı
 5. Şirket müdürüne dair yetki kararı noter onaylı 3 adet
 6. İmza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 7. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe ve imzalı 1 adet (Karar Tarihi itibariyle)

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

18)TASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Taahhütname1 Adet
 3. Şirketin tasfiyeye girmesine ilişkin ortaklar kurulu kararınoter onaylı 2 adet
 4. Tasfiye memurlarının temsil ve ilzam şeklini gösterir yetki kararı noter onaylı 3 adet
 5. Tasfiye memuru veya tasfiye memurlarına ait tasfiye halindeki unvan altında üçer imzayı taşıyan imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 6. Tasfiye’ye giriş bilançosu tasfiye tarihi itibarı ile, imzalı ve kaşeli 1 adet
 7. Tasfiye memurları dışarıdan seçilmiş ise onlara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden temin edilecek)
 8. ilan formukaşe ve imzalı 1 Adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

19)TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. İşletme rehni sözleşmesi noter onaylı 1 adet
 3. İşletme rehni beyannamesi2 adet

Rehin sözleşmesinin şekli:
Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili:
Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil müdürlüğünden temin edilen işletme rehni beyannamesi ile yapılması zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)
Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır.

Ticari İşletmenin Nakli:
Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10)

 

 

WordPress Image Lightbox Plugin
Metin METE İbrahim TURAN