Safranbolu 6°C

Anonim Şirket

[:tr]

1) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Genel Kurul yapıldı ise Olağan genel kurul tescilinde gereken Evraklar.
 4. Adres değişikliğiile ilgili yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 5. Taahhütname1 adet.
 6. Kira kontratının veya tapunun 1 Adet fotokopisi.
 7. YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR .KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

2)AMAÇ VE KONU DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Olağan veya olağanüstü genel  kurul tescilinde gereken diğer evraklar
 3. Ticaret Sicili Müdürlüğün'nün onayından geçtikten sonra genel kurulda görüşülmüş; Yönetim kurulu ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış tadil metni 2 adet
 4. Tadil ile ilgili yönetim kurulu kararınoter onaylı 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK. 

 

3)ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı taktirde genel kurul anasözleşmesinin bütün maddelerini değiştirebilir. (TTK 385) Ancak bu değişikliğin gerçekleşebilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması zorunludur. (TTK 386) Anasözleşme değişikliği yapılan genel kurulda anasözleşmede aksine hüküm olsa dahi her hisse bir oy hakkı verir. (TTK 387) İmtiyazlı pay sahipleri varsa bunların haklarını ihlal edecek mahiyette anasözleşme değişiklilerinde imtiyazlı pay sahiplerinin yaptıkları genel kurulda onaylanması gerekir. (TTK 389) Bu değişikliklerin yapılabilmesi için TTK 388 inci madde de ve anasözleşme de belirtilen nisaplara uyulması gerekir. Anasözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurulca verilen karar, yönetim kurulu tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulundukları yerin ticaret sicilinde tescil ettirilmesi ve ilan ettirilmesi gerekir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez. (TTK 390)

Anasözleşme değişikliklerini sermaye artırılması, sermaye azaltılması ve sermayenin artırılması ve azaltılması dışındaki madde değişiklikleri olmak üzere üç bölümde inceleyebiliriz.

 

4)BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Taahhütname1 adet
 3. Belediyeden alınan adres değişikliği ile ilgili yazının aslı 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

5)DENETÇİLERİN İSİTİFASI VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE İSTENECEK BELGELER

Deneticilerin tayin ve azilleri, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. (TTK 352)

Bir deneticinin TTK 351'inci maddede yazılı sebeplerden birinden dolayı görevden ayrılması halinde diğer deneticiler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere birisini seçerler. Deneticinin bir kişi olması ve TTK 351'inci maddede ki hususlardan dolayı görevini devam ettirme imkanının kalmaması durumunda her pay sahibinin ve yönetim kurulunun talebi üzerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere mahkemece bir denetici seçilir. (TTK 351)

İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Deneticinin ayrılma sebebini gösterir vesikanın aslı veya onaylı sureti,
 3. Birden çok denetçi varsa diğer denetçilerin atama yazısı. (Bir denetçi varsa mahkeme kararı)
 4. Yönetim kurulunun tescil kararının noter onaylı sureti 2 adet
 5. Yeni giren üyenin nufus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden temin edilecek)

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR. KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

6)FESİH TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Fesih genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 2 adet
 3. Tasfiyenin tamamlandığına ilişkin tasfiye memuru raporu1 adet aslı
 4. Fesih bilançosu 1 adet [0 (sıfır) olacak)]
 5. Hazirun 1 Adet asıl
 6. Gündem
 7. 3 ilan gazatelerinden 1'er adet Asıl

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR. KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK

 

7)HİSSE DEVRİ (TEK ORTAĞA DÜŞÜRME) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Hisse devrine dair yönetim kurulu kararınoter onaylı 2 adet
 3. Nama yazılı hisseleri devir eden veya devir alan ortakların bu işlemini gösterir pay defterinin ilgili sayfasının sureti (noter onaylı 1 adet)
 4. Hisse devir sözleşmesi aslı (Hisse devir Ferağnamesi) (1 Adet)
 5. Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği yönetim kurulu kararı(noter onaylı 2 adet) Kararda ayrıca devre muvafakat edildiği belirtilir.

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)

Not 3: Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir anonim  şirket  olduğunu  tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

 

8)HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN ÇOK ORTAĞA ÇIKARMA)

HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN ÇOK ORTAĞA DÖNÜŞTÜRME) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Hisse devrine dair yönetim kurulu kararınoter onaylı 2 adet
 3. Nama yazılı hisseleri devir eden veya devir alan ortakların bu işlemini gösterir pay defterinin ilgili sayfasının sureti (noter onaylı 1 adet)
 4. Hisse devir sözleşmesi aslı (Hisse devir Ferağnamesi) (1 Adet)
 5. Şirketin tek ortaklı bir anonim şirketten çok ortaklı bir anonim şirkete dönüştüğünün, ortaklarının adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği yönetim kurulu kararı(noter onaylı 2 adet) Kararda ayrıca devre muvafakat edildiği belirtilir.

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)

 

9)HİSSE DEVRİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Hisse devrine dair yönetim kurulu kararınoter onaylı 2 adet
 3. Ortaklığa giren/Hisseyi devralan kişi/kişilerin ortaklar pay defterindeki sayfası noter onaylı sureti 1 adet
 4. Yeni giren ortağın nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 6. Hisse devir ferağ senedi 1' er adet asıl

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)

Not 3: Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunutescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

MEVCUT ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SAYIDAN FARKLI BİR SAYIDA SEÇİLECEKSE VEYA YÖNETİM KURULUNA DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ÜYE GİRECEKSE ESAS SÖZLEŞMENİN İLGİLİ MADDELERİNDE TADİL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Örn.:

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek ....... üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür" şeklinde tadil edilir.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR. KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

10)KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben 1 adet dilekçe.
 2. Belediyeden alınmış adres tespit yazısı fotokopisi 1 adet
 3. Taahhütname1 adet.
 4. Sermayenin 1/4'nün bloke hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilen mektup(aslı) (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 5. Firma yetkilisi ve muhasebecisi arasında düzenlenen Turmob Sözleşmesi 2 adet fotokopi.
 6. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş onaylanmış, noter tasdikli 1 nushası ıslak imzalı olmak üzere  2 adet esas sözleşme.   (esas sözleşme mersisten hazırlanırken yönetim kurulu ile ilgili maddeye ilave edilmesi tavsiye olunan maddeleriekmeniz sizin yararınıza olacaktır.)
 7. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında noterden onaylı üçer imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi (Tescil talepnamesi)  2 adet.
 8. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi.1 Adet
 9. Tüzel kişiler için oda kayıt 1 Adet
 10. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 11. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 12. İşletme merkezini gösterir kira kontratı veya tapunun 2 adet fotokopisi.
 13. Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Mutlaka mersisten çıktı alınacak). 2 adet. Yabancı ortak var ise 3 Adet SGK lı Çalışan var ise 4 adet.
 14. Varsa Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması örneği 2 adet.
 15. YABANCI ORTAK VAR İSE TÜM EVRAKLARDAN BİRER SURET HAZIRLANACAK

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

11)MERKEZ NAKLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİYOR İSE BU İŞLEM YAPILACAKTIR. DEĞİŞMİYOR İSE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

Şirketin merkezinin bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınacak evraklar (1 ay süreli)

 • Eski merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111'nci maddesine göre hazırlanmış belge (1 aylık süreyi geçmemiş olacak)
 • Merkez dosyasında mevcut anasözleşme, gazete ve diğer yapılan tüm tadil evraklarının merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce onaylı suretleri

Hazırlanacak evraklar;

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Merkez nakline dair genel kuruldan onaylı anasözleşmenin 4. maddesine ait tadil metni 2 adet yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalanmış olacak.
 5. Yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 6. Diğer genel kurul toplantı evrakları (yönetim kurulu seçimi olacak ve merkez adres değişikliğini içerecek)
 7. Yetki kararı noter onaylı 3 adet
 8. İmza beyannamesi noter onaylı 1 adet (ıslak imzalı)
 9. İşletme merkezine ait kira kontratı 1 adet fotokopi
 10. Şirket yönetim ve denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Temin edilecek)
 11. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

12)SERMAYE ARTTIRILMASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Artırılan Nakti sermayenin 1/4'nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekont aslı ve banka mektubu aslı 1 adet (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI TUTAR GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 3. Olağan veya olağanüstü genel kurul tescilinde gereken diğer belgeler
 4. Yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalanmış tadil metni2 adet
 5. Sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararınoter onaylı 1 adet
 6. Eski sermayenin ödendiğine dair SMMM raporu aslı ve mali müşavirin faaliyet belgesi fotokopisi 1’er adet,
 7. Sermaye artırımına iştirak eden pay sahipleri cetveli2 adet

*Sermaye arttırımında ayni sermaye konulması örnek tadil tasarısı 2 adet

*Sermaye arttırımında ferdi işletmenin devir alınması örnek tadil tasarısı 2 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

13)SERMAYE AZALTILMASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASINDA MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

1-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben 1’ er adet)

2- Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair kararın bulunduğu genel kurul tutanağı (noter onaylı 3 adet)

3- Bakanlık temsilcisi atama yazısı

4- Diğer genel kurul evrakı.

5- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (2 adet)

6- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporuveya denetime tabi şirketlerde şirket denetçisi raporu, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise YMM raporu (2 adet)

7- Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi tadil metni (Bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalı 3 adet)

8- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında değil de başka bir sebeple azaltılıyorsa,

Genel Kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde; yönetim kurulu bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka,

 1. a) Şirket alacaklılarına, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrıya ilişkin olarak,yedişer gün ara ileüç defa yapılan ilanların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Üçüncüsü tescilden en az iki ay önce yayımlanmış “üç ilan” gazetesi, her üçünden 2’ şer adet)
 1. b) Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (2’ şer adet suret)
 1. c) Beyanda bulunan alacaklıları gösterenalacaklılar listesi(yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 1. d) Şirketten alacaklı olduğunu beyan edenalacaklıların alacaklarının ödendiğiveya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri (yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 1. e) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşanbir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranındaazaltılmıyorsa ve beyanda bulunan alacaklı da yoksa, beyanda bulunan alacaklı olmadığına dair yönetim kurulu beyanı (yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)

9- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılıyorsa,

 1. a) Alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş olduğuna dair  yönetim kurulu kararı(noter tasdikli, 2 adet)
 1. b) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, sermayenin üçte biri ile yetinileceğine dairgenel kurul kararı

10- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

14)SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan fesihname veya Azilname noter onaylı 2 adet

 

15)SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan vekaletname noter onaylı 2 adet
 3. Sigorta şirketi ve acente arasında yapılan sözleşme aslı 1 adet

 

16) ŞUBE KAPANIŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Şube kapanışı ile ilgili yönetim kurulu kararınoter onaylı 2 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

17)ŞUBE TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Şirketin merkezinin bağlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınacak evraklar (1 ay süreli)

 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120'nci maddesine göre hazırlanmış belge (1 aylık süreyi geçmemiş olacak)
 • Merkez dosyasından esas sözleşme, esas sözleşme tadili ile ilgili evraklar, son ortaklarını gösterir evrak ve tüm sicil gazetesinin merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı suretleri

Hazırlanacak evraklar;

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Taahhütname1 adet.
 3. Belediyeden alınmış adres tespiti yazısı fotokopisi 1 adet
 4. Unvanını, adresini, muhasebesinin nerede tutulacağına ilişkin bilgileri içerir ve şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişileri gösterir noter onaylı karar3 adet.
 5. Şirketin şube unvanı altında şube müdürü ibaresi yer alan ıslak imzalı tescil talepnamesi (imza beyannamesi) noter onaylı 2 adet.
 6. Şubeye ait kira kontratı 2 adet fotokopi
 7. Şube temsilcilerine ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Temin edilecek)
 8. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

18)TASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 2 adet (Tasfiyeye giriş kararı ve tasfiye kurulu seçimini içeren)
 3. Taahhütname1 adet
 4. Yönetim kuruluna ait yetki kararı noter tasdikli 2 adet
 5. İmza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 6. Tasfiyeye giriş bilançosu kaşe imzalı 1 adet (genel kurul tarihli)
 7. Diğer genel kurul evrakları
 8. ilan formu

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

20)TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. İşletme rehni sözleşmesi noter onaylı 1 adet
 3. İşletme rehni beyannamesi2 adet asıl

Rehin sözleşmesinin şekli:
Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili:
Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil müdürlüğünden temin edilen işletme rehni beyannamesi ile yapılması zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)
Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır.

Ticari İşletmenin Nakli:
Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10)

 

21)UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Olağan genel kurul tescilinde gereken diğer evraklar
 3. Taahhütname(yeni unvana göre hazırlanmış)
 4. Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün onayından geçtikten sonra genel kurulda görüşülen; yönetim kurulu ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış tadil metni 2 adet
 5. Yetki kararı (Kararın arka tarafında eski ve yeni ünvan yızılı olacak) 3 adet
 6. Yeni unvanlı imza beyannamesi 1 adet
 7. Tadil ile ilgili yönetim kurulu kararınoter onaylı 1 adet.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

22)YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VEYA ORTAKLIKTAN AYRILMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Anonim şirket yönetim kurulunda bir boşalma meydana gelirse TTK. 315. maddesi gereğince kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk genel kurul tasvibine sunar.

Önce kalan diğer yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu, istifa veya ortaklıktan ayrılmasından dolayı TTK. 315. maddeye göre şirket ortaklarından birinin ilk genel kurulun tasvibine sunmak üzere yönetim kuruluna seçilmesi kararı alınacak.

Daha sonra oluşan yeni yönetim kurulu aralarında önceki yönetim kurulunun süresini geçmemek kaydıyla yeni bir yetki kararı alır ve imza beyannamesi düzenler.

Tescil işlemi yaptırılır ve bundan sonraki yapılacak ilk genel kurulda yapılan bu yönetim kurulu tamamlama işleminin ve yönetime katılan kişinin genel kurulda onaylanması sağlanmalıdır.

Burada ayrılan yönetim kurulu üyesinin imza yetkisi olmasa dahi aynı yol izlenecektir.

İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

 1. Ticaret Sicilİ Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe1 adet
 2. Kalan yönetim kurulu üyelerinin aldığı (yönetimdeki boşluğu doldurmak için yönetime çağırma kararı) noter onaylı 2 adet
 3. Yeni oluşan yönetim kurulunun görev bölümü ve yetki kararı noter onaylı 3 adet (görev süresi önceki yönetimin görev süresini geçemez.)
 4. Yetki kararına istinaden imza beyannamesi 1 adet (Islak imzalı)
 5. Yeni giren üyenin nufus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nedn temin edilecek)

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.[:en]

ANONİM ŞİRKET

[:]