Politikalar

KALİTE POLİTİKASI

 • Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitimli personellerimizle üyelerimize, kaliteli ve hızlı hizmeti doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,
 • Teknolojik imkânlardan faydalanarak hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak hepimizin en önemli görevidir.

MALİ POLİTİKA

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1906 yılında kurulmuştur.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, belge bedelleri, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Odamız meclisinin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Oda Meclisine haftalık ve aylık olmak üzere kanunen belirtilen şekil ve içerik başta olmak üzere istenilen diğer raporlar verilmektedir.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

 1. A) MUHASEBE YÖNETİMİ

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme sınıflandırma özetleme çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir.

 1. a) Amaç – Kapsam:

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütmektedir. Oda bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.

 1. b) Uygulama

Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

Yine aynı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Safranbolu Ticaret ve Sanayi odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenlemektedir.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına sistemini kurmuş, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını kurul, komisyon ve ilgililere sunmaktadır.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalarını planlamaktadır. Bu plan çerçevesince harcamalarını düzenlemekte ve kaynak-harcama dengesini sağlamaktadır.

 1. c) Raporlama – Değerlendirme

5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre: Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.

Oda ve borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.

Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde onaylar veya reddeder.

Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

 1. d) Mali Riskler ve Risk Yönetimi

Gelirlerin bütçe planının altında kalması durumunda, gider bütçesindeki kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

Mücbir hallerde (deprem, sel doğal afet vb) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarda TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur.

Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, meclis karalı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir.

Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanır.

Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı deprem vb risklere karşılık meclis kararı ile sigortalanır.

 1. e) Nakit Yönetimi

Muhasebe Memurluğu tarafından aylık faturalar ve diğer kanuni ödemeler göz önünde bulundurularak harcamalara yetecek kadar meblağ vadesiz hesapta tutulur. Nakit yönetim ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman Üyenin kararıyla gerekli tedbirler uygulamaya konulur

 

 1. B) FİNANSAL YÖNETİM

Finansal olarak; Safranbolu Ticaret Ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak iştirak olarak bağlı ortaklıklar kurarak repo yaparak değerlendirir.

Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme komisyonu finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi verir.

 1. C) DENETİM

Odamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller, bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, arzu etmesi halinde Mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir. Mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğu aylık raporlar halinde sunulmaktadır.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi kurumumuz açısından son derece önemlidir.

Ayrıca Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne istinaden Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, Hesapları inceleme komisyonu tarafından ise Meclise bir rapor halinde bildirilir.

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Bilgi işlem politikamız, teknolojiyi takip ederek odamızın gelişimini sağlamak ve üye hizmetlerimizi sürekli geliştirmektir. Bu kapsamda Odamız Bilgi İşlem Politikası şu esaslara göre uygulanmaktadır:

 • Teknik cihazların, programların ve yıllık bilgisayar sarf malzemelerinin ihtiyaca göre tespit edilmesi,
 • Teklif alınması ve satın aldırılması, kullanıma sunulması, ek yardımcı programların yazılması veya yazdırılması,
 • Bilgi işlem cihazları için gerekli garanti-bakım-onarım-tamir-servis işlerinin organize edilmesi, meydana gelebilecek problemlerin çözülmesi veya çözdürülmesi,
 • Kurulu network (ağ) sisteminin yönetimi ve geliştirilmesi,
 • Servislerde çalışan personelin kullanılan programlar üzerine eğitilerek bilgisayar kullanım oranının yükseltilmesi,
 • Bilgi işlem biriminin evrak yazışmalarını takip edilmesi, gerekli zaman ve yerlerde sistem konusunda brifing, rapor verilmesi ve toplantılar düzenlenmesi,
 • Server üzerindeki dataların, belli periyotlarda saklanması (backup), dış etkilerden ve özellikle virüslerden korunması,
 • Gelişen teknoloji takip edilerek, eğitimler alınması, yeniliklerin sisteme uyarlanması,
 • STSO'nun internet sayfalarının programlanması ve internet sisteminin yönetilmesi,
 • STSO internet sitesinin, üyelere en üst düzey faydayı sağlaması için sık sık güncellenmesi.

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Odamız, üye menfaatleri doğrultusunda tüm iletişim kanallarını kullanarak haberleşme ve iletişim politikasını uygulamaktadır. Politikamızın dayandığı temel ilkelerle birlikte Haberleşme ve İletişim Politikamız ise şu şekildedir:

 • Odamız faaliyetlerini haberleşme kanallarını etkin ve verimli şekilde kullanarak üyelerimizin yararına olacak şekilde kamuoyuna duyurmak,
 • Üyelerimizin sorunlarının çözümüne yönelik gerekli üst makamlar nezdinde kamuoyu oluşturmak ve çözüm sürecinde konferans, panel, seminer, anket vb. iletişim kanallarını etkin kullanmak,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda organizasyonlar düzenleyerek duyurusunu SMS,

e-mail, faks, internet sitesi yoluyla yapmak,

 • Oda web sitemizi üyelerimizin daha etkin kullanımı için daha aktif hale getirmek,
 • Önemli gelişmelerde oda üyelerimizi bilgilendirmek,
 • Üyelerimizin Odamızdan beklentilerini ölçmeye yönelik olarak düzenli aralıklarla üye

memnuniyet anketi uygulamak ve sonucunu takip etmek,

 • Odamız adına yerel ve ulusal düzeyde çıkan haberleri takip ederek Basın kupürleri oluşturmak,
 • Odamız tarafından çıkarılan yayınların üyelerimize ulaşmasını sağlamak,
 • Yılsonu yapılan Meclisimizce onaylanan Yıllık Faaliyet Raporumuzu her kesime ulaştırmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Sahip olduğu itibar ve başarıya, çalışanlarının desteği ve gücü ile ulaşan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın benimsediği insan kaynakları politikasının temel ilkeleri;

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmeyi;
 • Personelin eğitim ihtiyacını tespit ederek ve bu ihtiyacı karşılayarak, personele kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kendini geliştirme ortamı sağlamayı;
 • Personelin motivasyonuna yönelik faaliyetler gerçekleştirerek personelin memnuniyetini sağlamayı;
 • Adil ve objektif bir sistemle performans değerlendirmesi yapmayı;
 • Verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması için altyapı hazırlamayı;
 • Personel ve üst yönetimin uyum içinde kaynaşmasını sağlamayı kapsamaktadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odamızın amacı, üyelerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir şekilde tam ve koşulsuz olarak karşılamaktır. Bu sebeple;

 • Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.
 • Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB mevzuatlarına tam bir uyum içerisinde olmayı ve bu mevzuatların gereği olan tüm belgeleri dökümante etmeyi uygulamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.
 • Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını tüm çalışanlarına duyurmayı ve kolayca ulaşılabilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi kurmayı taahhüt eder.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası,   bağlı bulunduğu yasalar ve yetkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile organize eder. Böylelikle   hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutarak ve desteklemeyi Sosyal Sorumluluk Politikası olarak amaç edinmeyi taahhüt etmektedir.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir oda olmak amacıyla;

 • Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,
 • Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
 • Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi,
 • Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir oda olmayı taahhüt eder.

 

YÖNETİM POLİTİKASI

Kuruluş amacımıza uygun olarak üyelerimiz ve toplumumuza her koşulda kesin fayda sağlamak.

 • Üyelerimizin bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak
 • Bunun için üye profillerine sahip olmak, ihtiyaç analizleri yapmak ve bunları sürekli güncellemek
 • Teknik, Ticari ve Yasal gelişmeleri izlemek, üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek
 • İnsan kaynaklarımızın yetkinliği ve bu yetkinliğin sürekliliğini sağlayarak hizmet kalitemizi artırmak.
 • Hizmet birimleri ve yönetim organlarımızın, üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamaya odaklanması için planlı çalışmak, kesintisiz ve nitelikli iletişim kültürümüzü geliştirmek.
 • Üyelerimiz, yerel ve ulusal kurumlar ile ilişkilerimizi iş birlikleri temelinde sürdürmek. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasında kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlukları üstlenmek ve başarmak,
 • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek

   

 

 

TEMEL DEĞERLER

 

Ortak Temel Değerlerimiz, farklı kültürler ve kurumlar genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı olur.Temel değerlerimiz kurum kültürümüzün özünü oluşturur ve şekillendirir. Hepimizi bir ekip olarak bir arada tutmaya hizmet eder.

Safranbolu TSO olarak Vizyonumuza ulaşma yolunda ve Misyonumuzu sürdürme uğraşısı içerisinde aşağıda sıralanan Değer ve İlkeler Kurumumuz tarafından benimsenmiştir.

 

 • Güvenilirlik; Dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak.
 • Üye Memnuniyeti; Yüksek üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının benimsemek.
 • Sosyal sorumluluk; Sosyal Sorumluluk anlayışı ile kamu yararını ön planda tutmak.
 • Saygınlık; Politikalar üreterek, stratejiler geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak lider bir kurum haline gelmek.
 • İyi Yönetişim; Üyelerin kritik ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından Oda kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini sağlamak.
 • Ekip Çalışması; Oda organları ve Personeli ile birlikte hazırlanan planlar ve belrlenen hedefler doğrultusunda koordine biçimde çalışmak.
 • Verimlilik; Katılımcı bir anlayışla üyeler arasında iletişimi sağlayarak etkin biçimde üye yararına kullanmak.
 • Süreç Odaklılık; Stratejik amaç ve hedefleri planlayarak, belirlenen İş planı doğrultusunda çalışmaları  yürütmek.
 • Yenilikçilik; Yenilikçi bir politika belirleyerek sürekli geliştirme prensibini ilke edinmiş olmak.

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

VakıfBank (Aidat Tahsilatları Hesabı)
Hesap Numarası:
00158007299069348
IBAN:
TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48


Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69

Yapı ve Kredi Bankası 
Hesap Numarası1345-55388074 

IBAN: TR32-0006701000000055388074

Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/000045
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55


Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03


Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01

Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi