Organ Görev Tanımları

ODA MECLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

 • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
 • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
 • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
 • Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

 

 YÖNETİM KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Oda yönetim kurulu 4 yıl için seçilen, meclis üye sayısı 20 den az olan odalarda 5; 20 ile 29 arasında olanlarda 7, 30 ve 39 olanlarda 9, 40 ve daha fazla olanlarda 11 kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer, Yönetim Kurlu kendi üyeleri arasında 1 veya 2 başkan yardımcısı ve 1 sayman üye seçer.

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

Odayı, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Başkan Yardımcıları, bulunmadığında Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Genel Sekreter veya Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Genel Sekreter yardımcısının ortak imzaları bağlar.

 • Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek,
 • Bütçeyi, kesin hesabı, aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları meclise sunmak,
 • Aylık hesap raporunu meclisin onayına sunmak.
 • Personelin işe alınmalarına, görev değişikliği ve terfilerine karar vermek,
 • Genel Sekreter ataması yapmak ve Genel Sekreter Görev Tanımını belirlemek,
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
 • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
 • Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Hakem veya hakem heyeti seçmek.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

ODA MESLEK KOMİTELERİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı on bini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.

Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 • Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
 • Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
 • Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.

 

 DİSİPLİN KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asil ve altı yedek üyeden oluşur.

 • Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek
 • Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevini gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlara, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenlere ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere verilecek disiplin ve para cezalarına ilişkin esasları düzenlemek,
 • Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak.
 • Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek.
 • Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla Değerlendirmek.
 • Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve Yönetim kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamak.
 • Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi Çalışmalarına fiilen katılmak.
 • 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarına katılmak.
 • Odadaki Yönetim sisteminin izlenmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
 • Genel Sekreterlikçe hazırlanan dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarını, yıllık iş planını takibini yapmak.

  

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Oda meclisine sunulan aylık hesapları inceleyerek Oda Meclis başkanlığına sunar.
 • Oda meclisine sunulan bütçe tasarısını inceleyerek uygun olmayan bölümleri düzeltmek üzere Yönetim Kuruluna geri bildirir. Uygun görmesi halinde Oda Meclis başkanlığına sunar.
 • Oda meclisine sunulan Kesin hesabı inceleyerek Oda meclis başkanlığına komisyon görüşlerini rapor halinde sunar.

 

 EMLAK TAKDİR KOMİSYONU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Odaya kurumlar tarafından sorulan Emlak satış Rayiç değerleri ve kiralama rayiç değerleri ile ilgili toplantı yaparak karar almak.
 • Alınan kararları görüş yazısı bildirmek üzere Genel Sekreterliğe sunmak.

 

SAYMAN ÜYE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 • Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini kontrol etmek.
 • Oda ile ilgili tüm harcamaların kontrolünü sağlamak ve bu harcamalar hakkında Oda Yönetim Kuruluna ve Oda Meclisini bilgilendirmek.
 • Belirli periyotlarda Oda kasasını ve hesaplarını kontrol etmek.
 • Genel Sekreter olmadığı durumlarda mali yönden Genel Sekretere vekalet etmek.

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

VakıfBank (Aidat Tahsilatları Hesabı)
Hesap Numarası:
00158007299069348
IBAN:
TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48


Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69

Yapı ve Kredi Bankası 
Hesap Numarası1345-55388074 

IBAN: TR32-0006701000000055388074

Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/000045
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55


Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03


Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01

Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi