FİYAT ETİKETİ DENETİMİ DUYURUSU

12 Ekim 2020

Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı ( Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) nın 29.09.2020 tarihli ve E-78619347-404.12-00057787490 sayılı yazısına atfen; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazetede (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-2.htmyayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” ile fiyat etiketine ilişkin yasal düzenlemeler yapıldığı,

 

6502 sayılı Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “(1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” hükmü ve Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde fiyat etiketinde bulunması zorunlu hususlara yer verilmiş olup bunlar, malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şeklinde sayılmış, “Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da; “Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.” hükmüne yer verildiği,

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu; tüketici mevzuatı ile tüketicilerin çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması ile tüketicilerin yanıltılmaması, aldatılmaması, karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde bilgilendirilmesinin amaçlandığı,

 

Aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “(1) (Değişik:RG-27/7/2019-30844) Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital,

 

Aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “(1) (Değişik:RG-27/7/2019-30844) Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital,

 

“Açık halde satılan mallar” anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelikte geçen; a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan malı, (…)ifade eder.” hükmü ile düzenlendiği,

 

Bu kapsamda, bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav ürünleri, kilo ile satılan unlu mamuller, pasta, balık, şarküteri vb. ürünler, mevzuatta açık halde satılmaya elverişli olan hükmü ile ifade edilen malların “önceden paketlenmeksizin”, tüketicilere “birim fiyatları” üzerinden, istedikleri ağırlık miktarınca ölçülerek “satış fiyatının” satış anında etiketlenerek malın paketi üzerine iliştirilmesi suretiyle satın alınmasına imkan verecek şekilde yapılan satışlara ilişkin olarak uyulması gereken yasal düzenlemelere yukarıda yer verildiği,

 

Bu doğrultuda, açık halde satışa sunulan ürünlerin birçoğu satıcı tarafından hazır bulunan ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünleri içerisine koyularak tüketiciye satılmadan önce, yukarıda yer alan ve uymayanlar hakkında idari yaptırımı bulunan bu yasal yükümlülükler dolayısıyla fiyat etiketinin yanıltıcı ya da aldatıcı herhangi bir bilgi içermemeleri amacıyla, bu tür ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünlerinin darası alınarak satılacak ürünün ölçülmesi suretiyle net miktar üzerinden satış fiyatının belirlenmesi ve bu sayede satış fiyatının birim fiyat ile uyumlu olması ve etiketin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içermeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiği,

 

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde ürünlerin ambalajları üzerindeki bilgiler ile ürünlerin fiyat etiketinde yer alan bilgilerin aynı olmadığı dile getirildiğinden etikette yer alması zorunlu olan ve yukarıda belirtilen hususlar yönüyle de değerlendirme yapılması gerekliliği ortaya çıktığı,

 

Bu itibarla, söz konusu mevzuatın gereklerine uyulabilmesi ve tüketiciyi yanıltıcı ya da aldatıcı bilgilendirmelerin önüne geçmek için, 6502 sayılı Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; “(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.” Hükmü belirtilmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine önemle sunulur.

 

Benzer Duyurular

Bize Ulaşın

Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01

Ziraat Bankası (Eflani)
Hesap Numarası: 13348751-5010
IBAN: TR56-0001-0005-0813-3487-5150-10

Garanti BBVA
Hesap Numarası: 1159/6298869
IBAN: TR21-0006-2001-1590-0006-2988-69
Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/0000455
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55

Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03

VakıfBank
Hesap Numarası: 00158007299069348
IBAN: TR42-0001-5001-5800-7299-0693-48
Copyrights 2019 © Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası
sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi sarman kedi